HIER VIND U BELANGRIJKE INFORMATIE EN ONZE ALGEMENE VOORWAARDEN

VOORWAARDEN:

WETGEVING, MILIEU & TECHNIEK

De huurder/organisator is verantwoordelijk voor het aanvragen en verkrijgen van de nodige vergunningen/toelatingen bij de betrokken instanties, zoals overheden, brandweer, politie, toegangsrechten, parkeerdiensten, auteursrechten, enz. De klant betaalt hier ook alle verschuldigde bedragen. De klant zorgt tevens voor een veilige werkomgeving. De klant dient er zich van te vergewissen dat de aanwezige elektriciteitsvoorzieningen voldoen aan de wettelijke normen en geschikt zijn voor de ingehuurde elektrische apparatuur. Bij slechte weersomstandigheden zal de huurder/organisator alle mogelijke maatregelen treffen ter bescherming van de gehuurde materialen. Bij beschadiging door derden, brand, waterschade, weersomstandigheden, enz. vallen alle kosten uiteraard ten laste van de klant. De klant zal instaan voor de naleving van de geldende wettelijke VLAREM geluidsnorm. Tenzij expliciet anders werd overeengekomen, is alle meetapparatuur en bemanning hiervan ten laste van de klant. Indien v.e.ALL-SOUND wordt aangesteld voor de technische bediening van de geluidsapparatuur, verbindt deze er zich toe om de wettelijke reglementering geldende geluidsnormen na te leven. v.e.ALL-SOUND is niet aansprakelijk voor eventuele klachten van geluidsoverlast, noch voor welke schade dan ook voortgebracht door de gebruikte geluidsapparatuur, zoals gebarsten ruiten, ingevallen systeemplafonds en gehoorschade. Bij naleving van de geldende geluidsnormen verbindt de klant zich ertoe om v.e.ALL-SOUND te vrijwaren voor eventuele schadevorderingen die ingesteld worden naar aanleiding van schade opgelopen door derde partijen. Als door omstandigheden – en buiten de wil van v.e.ALL-SOUND om – de muziekactiviteit niet aan de wettelijke geldende geluidsnormen kan plaatsvinden, brengt v.e.ALL-SOUND de huurder/organisator hiervan onmiddellijk op de hoogte. Als de klant van oordeel is dat de muziekactiviteit toch moet plaatsvinden, berust de verantwoordelijkheid voor de overschrijding van de geldende geluidsnormen bij de klant. In dit laatste geval moet de klant v.e.ALL-SOUND vrijwaren voor eventuele schadevorderingen die ingesteld worden naar aanleiding van schade opgelopen door derde partijen.

RESERVATIE

Reserveren van goederen geschiedt door het plaatsen van een optie. Opties op goederen kunnen schriftelijk opgegeven worden alsook via mail, telefoon of onze social media.  Opties dienen uiterlijk 14 dagen voor de feitelijke levering/prestatie omgezet te worden in een definitieve reservering door het (digitaal) ondertekenen van de offerte. Wanneer niet uiterlijk 10 dagen voor de feitelijke levering werd ondertekend, heeft de verhuurder het recht om goederen aan derde te verhuren, de optie vervalt en kan er geen aanspraak meer gemaakt worden op gereserveerde goederen.

HUURPERIODE

De huurperiode wordt vastgesteld bij bestelling of bij de in ontvangstname van het verhuurmateriaal. Verlenging van de huurperiode is enkel mogelijk na akkoord van de verhuurder en rekening houdend met een wijziging van de overeengekomen verhuurprijs. In geen geval kan de huurder zich beroepen op stilzwijgende verlenging. Van zodra de huurperiode beëindigd is, wordt de huurder – van rechtswege en zonder enige aanmaning – geacht in gebreke te zijn het gehuurde materiaal onverwijld terug te bezorgen. De verhuurder heeft vanaf dat ogenblik het recht het gehuurde materiaal te laten terughalen, zonder zich te beroepen op een rechter, waar dit zich ook bevindt. Alle hiermee gepaard gaande kosten zijn volledig ten laste van de huurder/organisator. In het geval van afhaling door de huurder/organisator kunnen de gereserveerde goederen afgehaald worden op de eerste huurdag en teruggebracht worden de dag volgend op de laatste huurdag; en dit telkens tijdens de vooraf afgesproken tijdstippen. In het geval van plaatsing door v.e.ALL-SOUND, wordt in samenspraak met de huurder/organisator het moment van levering en van terug ophaling afgesproken. De huurder dient er garant voor te staan dat de verhuurder toegang heeft tot de locatie tijdens de levering en ophaling; bij gebrek hieraan worden bijkomende kosten op de huurder verhaald. Indien de gehuurde goederen laattijdig worden ingeleverd (in het geval van afhaling door de huurder), of indien de locatie bij de terug ophaling door de verhuurder niet toegankelijk is of indien het de verhuurder op de locatie niet mogelijk gemaakt wordt alle materialen terug op te halen (in het geval van plaatsing door v.e.ALL-SOUND, zal een vergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 25% van de daghuurprijs, vermenigvuldigd met het aantal dagen overschrijding, te vermeerderen met alle extra kosten die v.e.ALL-SOUND hiervoor dient te maken.

HUURDER / ORGANISATOR

De huurder/organisator verklaart en garandeert v.e.ALL-SOUND hetzij individueel, hetzij als een rechtmatig vertegenwoordiger, dat hij of zij meerderjarig is en dat hij of zij de bevoegdheid heeft om deze overeenkomst aan te gaan. Indien deze persoon niet over de bevoegdheid beschikt, aanvaardt hij of zij persoonlijk de volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid onder de algemene voorwaarden. Minderjarigen kunnen geen huurovereenkomst aangaan. Wil een minderjarige toch iets huren dan zal dat altijd met schriftelijke toestemming, en onder begeleiding van een ouder of voogd, moeten gebeuren. In deze gevallen is de ouder of de voogd persoonlijk aansprakelijk voor alle schade die ten laste van de huurder in rekening wordt gebracht. Alvorens de huurovereenkomst met huurder aan te gaan zal verhuurder de huurder vragen zich te legitimeren door het tonen en laten inlezen van zijn elektronische ID kaart.

PRIJS

De vermelde verhuurprijzen zijn exclusief levering (tenzij anders vermeld). Alle betalingen gebeuren contant of met bancontact  bij afhaling, levering of aanvang van de prestatie. Indien de huurder dit wenst, kan betaling ook via voorafgaande overschrijving. Iedere factuur wordt geacht aanvaard te zijn, behoudens protest per aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na factuurdatum. Klachten kunnen echter nooit reden zijn van laattijdige of gedeeltelijke betaling, noch van opschorting van de vermelde kredietbeperking. Bij laattijdige (of niet-) betaling zal de huurder/organisator – van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling – een conventionele intrest verschuldigd zijn van 1% per maand. Daarenboven zal, zonder ingebrekestelling, vanaf de vervaldag, als conventionele vergoeding, het factuurbedrag met 15% verhoogd worden, met een minimum van 124 eur en een maximum van 2500 eur. Bovendien worden alle nog verschuldigde bedragen onmiddellijk opeisbaar, ongeacht de toegestane betalingsvoorwaarden.

GEBRUIK VAN DE APPARATUUR

Gehuurde goederen moeten, bij ontvangstname door de huurder/organisator, in aanwezigheid van de verhuurder, worden nagekeken. Van eventuele, op dat ogenblik bestaande, schade of tekortkomingen zal melding gemaakt worden op de afhaal- of afleveringsbon. Indien de huurder geen nazicht uitvoert, dan wordt er van uit gegaan dat de goederen in perfecte staat door de huurder/organisator werden ontvangen. Aanvaarding van de gehuurde materialen houdt dan ook de bevestiging van de goede staat van het gehuurde in. Elke melding van schade aangebracht aan het gehuurde materiaal, door de huurder of door derden, na de in ontvangstname door de huurder/organisator (ook tijdens het transport) is ten zijne laste. Hij draagt tijdens de huurperiode de volledige persoonlijke verantwoordelijkheid en risico voor het gehuurde materiaal. Hij dient deze te gebruiken als goede huisvader en zal tevens zorgen voor een passende en veilige opslag ervan. In geval van schade aan het gehuurde materiaal zal de huurder/organisator de door ons opgegeven herstellings- of vervangingskosten aanvaarden. De huurder/organisator mag het materiaal in geen geval in bruikleen geven of onderverhuren aan derden, tenzij dit uitdrukkelijk door v.e.ALL-SOUND werd toegestaan. De huurder/organisator wordt verondersteld de toepassingsmogelijkheden en de juiste aansluit- en gebruikswijze van de gehuurde materialen te kennen. De huurder/organisator gaat akkoord dat v.e.ALL-SOUND geenszins aansprakelijk is (en derhalve niet gehouden is tot enige schadevergoeding in geval van schade of ongeval) bij verkeerde aansluiting of verkeerd gebruik van de gehuurde materialen of geluidsoverlast. Dit kan evenmin reden zijn voor niet of gedeeltelijke betaling van de factuur. Uitleg in verband met de gehuurde materialen kan gevraagd worden bij afhaling of levering. Afhankelijk van de gehuurde installatie dient de locatie te voldoen aan een aantal technische voorwaarden (zoals bv. stroomvoorziening, podium, enz). De huurder / organisator dient er zich steeds van te vergewissen dat de elektriciteits voorzieningen voldoen aan de wettelijke normen en geschikt zijn voor de gehuurde elektrische apparatuur. Bij slechte weersomstandigheden zal de huurder/organisator alle mogelijke voorzieningen treffen ter bescherming van de gehuurde materialen. Bij verkeerd gebruik, beschadiging door brand, water, derden, weersomstandigheden, enz. vallen alle kosten ten laste van de organisator/huurder. In elk van deze gevallen zal de borg ingehouden worden tot de totale afrekening bekend wordt. Op elk moment kunnen mensen van v.e.ALL-SOUND het evenement laten stilleggen, wanneer dit naar hun inzien nodig blijkt n.a.v. bv. de veiligheid, weersomstandigheden, enz. Het is niet toegestaan om de in flightcases geconfigureerde apparatuur te verwijderen, te verplaatsen of de configuratie ervan te wijzigen. Kabels en andere materialen worden in hun oorspronkelijke staat, gereinigd en opgeborgen, terugbezorgd. Zo niet, zal de verhuurder overgaan tot de reiniging/opberging ervan aan de geldende tarieven zoals vermeld in de prijslijst. De huurder/organisator verleent ten allen tijde vrije toegang aan het technisch en uitvoerend personeel van de verhuurder, en dit tot alle lokalen waar de gehuurde apparatuur zich bevindt. Indien de materialen door v.e.ALL-SOUND werden geplaatst, mag de huurder/organisator deze voor eigen risico heraansluiten en/of verplaatsen, maar dit enkel na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de verhuurder en op eigen risico.

VERBREKING

De huurder/organisator verbindt zich ertoe bij verbreking van de huurovereenkomst of boeking de volgende forfaitaire annulatiekosten te betalen aan v.e.ALL-SOUND:

100% van de prijs bij annulatie, de dag vóór het evenement of de dag zelf.

75% van de prijs bij annulatie, meer dan 2 dagen vóór het evenement.

50% van de prijs bij annulatie, meer dan 14 dagen vóór het evenement.

25% van de prijs bij annulatie, meer dan 1 maand vóór het evenement.

v.e.ALL-SOUND behoudt zich tevens het recht voor om een aanvullende vergoeding te vorderen, wanneer de forfaitaire vergoeding dit niet dekt (bvb. bij externe inhuur, gemaakte kosten, e.d.).

SCHADE

Alle schade die tijdens de huurperiode aan de apparatuur is ontstaan, ongeacht de oorzaak of de toedracht daarvan, is voor rekening van de huurder. De terugname van de verhuurde goederen door v.e.ALL-SOUND betekent niet onmiddellijk aanvaarding en sluit een eis tot schadevergoeding niet uit. Verhuurder beschikt over een termijn van 72 uren na terugname van de gehuurde apparatuur om aan de huurder een vastgestelde schade bekend te maken. Schade aan gehuurde apparatuur wordt uitsluitend aan de huurder/organisator gefactureerd, die deze dan ook onverwijld dient te vergoeden, ongeacht diens mogelijke aanspraken ten overstaan van derden. Materiaal dat onherstelbaar beschadigd is, wordt gedurende 8 dagen na vaststelling van de schade beschikbaar gehouden, daarna wordt het verwijderd. Materiaal dat herstelbaar beschadigd is, blijft 48 uur na vaststelling van de schade voor inspectie beschikbaar, daarna wordt het hersteld. In geval van verlies, diefstal of onherstelbare schade van gehuurd materiaal wordt dit aan de huurder/organisator gefactureerd voor een bedrag dat overeenstemt met de aankoopprijs op het ogenblik van het verlies van identiek of gelijkwaardig materiaal. De verhuurderving door het tijdelijk niet meer kunnen verhuren van het betreffend materiaal wordt per week gerekend a rato van 2 x daghuurprijs, en dit voor de periode startend aan het einde van de initiële huurperiode en eindigend op betalingsdag van de schadefactuur.

CREW

Bij grotere evenementen/installaties voorziet de huurder/organisator een aantal fysiek sterke personen (stagehands) voor het lossen en laden van de installatie. Het nodige aantal zal bij opstellen van het huurcontract worden bepaald.  De huurder/organisator voorziet voldoende (fris)dranken vanaf aankomst van de installatie/technische crew. Bij grote evenementen (> 6 uur prestaties) voorziet de huurder/organisator een maaltijd per persoon. De klant is ervoor verantwoordelijk dat alle aanwezigen op het evenement de medewerkers en alle apparatuur van v.e.ALL-SOUND met het nodige respect behandelen. v.e.ALL-SOUND werkt te allen tijde aan een veilige werkomgeving die voldoet aan alle gezondheids- en veiligheidswetten, richtlijnen, regels en voorschriften. Wij behouden ons het recht voor om onze diensten stop te zetten in het geval er zich onveilige situaties zouden voordoen.

EIGENDOM

De gehuurde materialen blijven steeds eigendom van v.e.ALL-SOUND en kunnen in geen geval als onderpand dienen of het voorwerp zijn van een inbeslagname door derden tegenover de huurder/organisator.

MELDINGSPLICHT

In geval van diefstal, verlies, schade aan de apparatuur is huurder/organisator verplicht dit onmiddellijk schriftelijk te melden aan v.e.ALL-SOUND. De huurder/organisator zal tevens onmiddellijk aangifte doen bij de politie van de gemeente waar zich de diefstal heeft voorgedaan en een kopie van die aangifte aan v.e.ALL-SOUND bezorgen.

OVERMACHT

Geen enkele partij is aansprakelijk of verantwoordelijk jegens de andere partij, noch wordt zij geacht in gebreke te zijn gebleven of deze overeenkomst te hebben geschonden, voor enige tekortkoming of vertraging bij het vervullen of uitvoeren van enige voorwaarde van deze overeenkomst (behalve om verplichtingen om betalingen te doen aan de andere partij), wanneer en voor zover een dergelijke storing of vertraging wordt veroorzaakt door of het gevolg is van handelingen buiten de controle van de getroffen partij, inclusief, maar niet beperkt tot, de volgende overmachtsituaties : (a) overmacht; (b) een natuurramp (branden, explosies, aardbevingen, orkaan, overstromingen, stormen, explosies, plagen), epidemie of pandemie; (c) oorlog, invasie, vijandelijkheden (of de oorlog nu wordt verklaard of niet), terroristische dreigingen of daden, oproer of andere burgerlijke onrust; (d) overheidsorde of wet; (e) acties, embargo’s of blokkades die van kracht zijn op of na de datum van deze overeenkomst; (f) actie door een overheidsinstantie; g) nationale of regionale noodsituatie; (h) stakingen, arbeidsonderbrekingen of -vertragingen of andere industriële storingen; en (i) een tekort aan voldoende stroom- of transportfaciliteiten. De getroffen partij zal de andere partij binnen zeven dagen na de overmachtsituatie op de hoogte stellen, onder vermelding van de periode waarin het voorval naar verwachting zal voortduren. De getroffen partij zal ijverige inspanningen leveren om de storing of vertraging te beëindigen en ervoor te zorgen dat de gevolgen van een dergelijke overmachtsituatie tot een minimum worden beperkt. De getroffen partij hervat de nakoming van haar verplichtingen zo snel als redelijkerwijs mogelijk is na het wegnemen van de oorzaak. In het geval dat de storing of vertraging van de getroffen partij gedurende een periode van 60 dagen na de door haar verstrekte kennisgeving niet is opgelost, kan de andere partij deze overeenkomst daarna na kennisgeving beëindigen.

GEBRUIK STAGE FLAME'S

Naast een evenementen-vergunning (niet voor privé event) dien je geen andere vergunningen aan te vragen! Onze Flame machine systemen bevatten geen waakvlam en vallen hierdoor niet onder de categorie “open vuur”. Ga altijd voorzichtig om met de flame jets en volg onze richtlijnen zeer strikt! Want met vuur speel je niet! Er zijn wel degelijk gevaren verbonden aan het gebruik van stage flames.

Zorg dus zeker voor een stabiele opstelling en voldoende tussenruimte tegen het plafond!

Better safe than sorry!

VERZEKERINGEN

Beide partijen verklaren hiermee dat zij beschikken over een polis BA die hen dekt voor de schade ontstaan door fouten aan elkaar of aan derden. De verzekering van het gehuurde materiaal tegen diefstal of schade is ten laste en op initiatief van de huurder/organisator. De te verzekeren waarde van de gehuurde materialen wordt op schriftelijk verzoek van de huurder/organisator door v.e.ALL-SOUND meegedeeld.

TOEPASSELIJK RECHT

Het Belgische recht is van toepassing op deze overeenkomst. Eventuele geschillen voortkomend uit deze overeenkomst zullen beslecht worden door de bevoegde rechter van het arrondissement van het correspondentieadres van v.e.ALL-SOUND.

AKKOORDVERKLARING

Door gebruik te maken van onze diensten, of door het communiceren (o.m. via post, telefoon, gsm, mail, website, social media) verklaart de huurder/organisator zich akkoord met onze algemene voorwaarden en stemt ermee in zich hieraan te houden. Voorwaarden van derden zijn niet tegenstelbaar.